homeeigyocatalog

Back   02   Next

 古流木刀  価格 
 一刀流(白樫/革鍔) (Ittouryu)  \11,850 
 岩間流(白樫) (Iwamaryu)  \5,400 
 鹿島神流(白樫共鍔) (Kashimashinryu)  \8,100 
 香取神道流(白樫) (Katorishintouryu)  \5,940 
 直心影流(赤樫) (Jikishinkageryu)  \8,255 
 直心影流法定(白樫) (Jikishinkagehojyo)  \9,070 
 自顕流(白樫) (Jigenryu)  \5,400
 天然理心流(赤樫) (Tennenrishinryu)  \10,800 
 二天一流大刀(白樫) (Nitenichiryu-L)  \5,400 
 柳生新陰流(白樫) (Yagyushinkageryu)  \6,155 

Back   02   Next